Úřední deska

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Název: Základní umělecká škola Trutnov

Důvod a způsob založení: Škola je zřízena Zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem Města Trutnova podle §84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 179 odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. 2009-247/4 ze dne 29. 9. 2009 tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace.

Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01, Trutnov, IČ: 00278360

Nadřízený orgán: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení

IZO: 102 590 575


Organizační  struktura:

Právní forma organizace: Příspěvková organizace, organizační struktura školy 
 
pdf organizační schéma ZUŠ Trutnov

Seznam podřízených povinných subjektů: nejsou

Zřizované organizace: nejsou

Kontaktní spojení: veškerá kontaktní spojení a úřední hodiny jsou uvedena na webových stránkách školy: https://www.zustrutnov.cz/kontakt

Webová adresa: https://www.zustrutnov.cz

Běžný účet organizace: 130987640/0300

IČ: 68247117

DIČ: nemáme

Seznamy hlavních dokumentů: Zřizovací listina ze dne 1. 10. 2009
Rozhodnutí MŠMT o zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní umělecká škola Trutnov od 1. 1. 2010

Rozpočet:

na rok 2018

na rok 2019

na rok 2020 

Rozpočet na rok 2021: pdf

Rozpočet na rok 2022: pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2023: pdf

 

Žádosti o informace: Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o informace lze podat písemně, ústně či elektronicky (https://www.zustrutnov.cz/kontakt).

Opravné prostředky: Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 15 odst. 4. Odvolání se podává na sekretariátu školy.

Formuláře: Formuláře jako nastavené žádosti o poskytnutí informací škola neposkytuje, jejich formu ponechává na žadateli.

Popisy postupů návody pro řešení životních situací: Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy, https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
(řešení životních situací).

Nejdůležitější používané předpisy:
Úmluva o právech dítěte, 104/1991 Sb.
Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon
Vyhláška č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
Správní řád ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
RVP pro základní umělecké vzdělávání

 

Ochrana oznamovatelů - whistleblowing

Směrnici, podrobnější informace naleznete zde.

 

Úhrady za poskytování informací:
Má-li být poskytnutí informace zpoplatněno, musí kompetentní pracovnice tuto skutečnost žadateli písemně oznámit spolu s výší úhrady ještě před poskytnutím informace, jinak na úhradu nákladů ztrácí nárok. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena (stanoveného v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací), požadovaná částka, lhůta k zaplacení (datum splatnosti), číslo účtu a variabilní symbol. Oznámení zašle žadateli kompetentní pracovnice a jeho kopii předá vedení školy. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí částku v plném rozsahu, věcně příslušný odbor žádost odloží, přestože je informace již zpracována. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží. 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POVINNÉHO SUBJEKTU ZUŠ Trutnov:

Kopírování na kopírovacích strojích – černobílé kopie: 
Formát A4 a menší jednostranně 2 Kč/strana 
Formát A4 a menší oboustranně 4 Kč/dvojstrana 
Formát A3 jednostranně 5 Kč/strana Formát A3 oboustranně 8 Kč/dvojstrana  

Kopírování na kopírovacích strojích – barevné kopie: 
Formát A4 a menší jednostranně 4 Kč/strana Formát A4 a menší oboustranně 8 Kč/dvojstrana 
Formát A3 jednostranně 8 Kč/strana 
Formát A3 oboustranně 12 Kč/dvojstrana 
Ceny počítačových výstupů na tiskárnu (tisky) jsou stejné jako při kopírování – pořízení výše uvedených listinných kopií. 
Kopírování na technické nosiče dat: 
Na vlastní flash disk - 30 Kč
Náklady na poštovní služby ani balné se neúčtují. 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: osobní náklady za každou započatou hodinu vyhledávání 200 Kč/hod/ osoba 
Náklady na poskytnutí informace, které nepřesáhnou částku 100,- Kč, nejsou požadovány.
Úhrada za poskytnutí informace se provádí na základě oznámení, případně faktury vystavené kanceláří školy: 
platbou v hotovosti v kanceláři školy - pokladní hodiny: 
dle aktuálních úředních hodin uvedených na webových stránkách školy

Licenční smlouvy: nejsou

Vzory licenčních smluv: nejsou

Výhradní licence: nejsou

Výroční zprávy: Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle dle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb. je součástí Výroční zprávy o činnosti školy za každý školní rok. Aktuální vydání je zveřejněno na adrese: //www.zustrutnov.cz/vyrocni-zpravy.