Hudební obor

galerie

poskytuje základní hudební vzdělání dětem i dospělým, přičemž přednost mají děti mladšího školního věku. Ke studiu jsou přijímání uchazeči na základě talentové zkoušky zjišťující obecné studijní předpoklady.


Hudební přípravka

Dvouletá hudební přípravka je určena dětem od 6 do 7 let věku (výjimečně nadané děti mohou být přijaty již v 5 letech).

V přípravce se vyučují kolektivně předměty HUDEBNÍ DÍLNA a SBOROVÝ ZPĚV. Výuka probíhá jednou týdně a trvá 1,5 vyučovací hodiny. Děti se zde věnují zpěvu, pohybu, hře na jednoduché rytmické i melodické nástroje a aktivnímu poslechu hudby. V rámci různých činností se učí naslouchat zvukům i tónům a jejich pomocí se tvořivě vyjadřovat. Důraz je kladen na prožitek a sdílenou radost. Děti se prostřednictvím činností naučí rozpoznávat základní hudební prostředky a získají základní vhled do systému notového písma.

V přípravce mohou děti navštěvovat i individuální či skupinovou výuku hry na nástroj nebo sólového zpěvu dle svého budoucího studijního zaměření. (Nabídka studijních zaměření je proměnlivá dle aktuálních možností školy. Výběr budoucího studijního zaměření schvaluje vedení školy s ohledem na doporučení učitele.)

 

I. stupeň

Do sedmiletého prvního stupně jsou přijímáni žáci Hudební přípravky a noví zájemci od 7 do 13 let věku na základě talentové zkoušky. Uchazeči si volí studijní zaměření dle aktuální nabídky.

Žáci jednou týdně navštěvují výuku hry na nástroj či sólového zpěvu, která probíhá individuálně nebo ve skupině 2 – 4 žáků. Věnují se zde především interpretaci písní a skladeb různých stylů a žánrů či elementární improvizace dle svého studijního zaměření - zpočátku vedeni učitelem, ale postupně směřováni k úplné samostatnosti.

Součástí studia je povinná docházka do dalších předmětů - časová náročnost studia se stupňuje s věkem:

Od 1. do 6. ročníku žáci navštěvují kolektivně vyučovaný předmět HUDEBNÍ NAUKA, kde se prostřednictvím různých činností učí aktivně vnímat hudbu, kriticky o ní přemýšlet i diskutovat a zapisovat ji do not. Získají zde základní přehled o hudebních žánrech a stylech současných i historických. Naučí se také základům práce s hudebními počítačovými programy, které jim rozšíří možnosti vlastní tvorby (notační program Sibelius a program pro elektronické zpracování hudby a zvuku Sequel). Součástí výuky ve vyšších ročnících je i audiovizuální tvorba, nabízí se účast v hudebních či mezioborových projektech.

Ve vyšších ročnících děti uplatňují své dovednosti ve školních souborech, všechny také mají možnost navštěvovat sborový zpěv.

Studium je zakončeno absolventským vystoupením.

 

II. stupeň

Druhý čtyřletý stupeň je určen absolventům I. stupně nebo novým uchazečům od 14 let věku, kteří prokážou vzdělání alespoň na úrovni 5. ročníku I. stupně daného studijního zaměření.

Žáci zde získávají celkový přehled o hudbě prostřednictvím studia skladeb různých stylů a žánrů. V rámci sólové hry se profilují dle svého zájmu a vkusu, vedle toho se uplatňují ve školních souborech. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni zapojit se aktivně do uměleckého života jako hráči či vedoucí amatérských hudebních souborů.

Studium je zakončeno absolventským vystoupením.