Výtvarný obor

galerie

 

motto:
„Cílem umění je dělat člověka šťastným.“ Michelangelo Buonarroti


Charakteristika výtvarného oboru ZUŠ

Žáci výtvarného oboru se učí prostřednictvím různých činností porozumět výtvarnému jazyku a umět jej použít jako prostředek komunikace se světem a sebou samým. Děti jsou šťastné, mohou-li se tvořivě projevovat, spontánně výtvarně reagovat na své pocity a prožitky a pomocí výtvarné řeči tak lépe porozumět samy sobě a svému okolí. Děti, které jsou podporovány a vedeny k tvořivosti a kreativnímu myšlení, jsou vnímavější samy k sobě i druhým a umí lépe vyplnit svůj volný čas. Obzvláště ve věku dospívání je možnost výtvarné realizace velice důležitá. Energie rukama proměněná do výtvarného dílka, předmětu, nebo výrobku dítě obohacuje, přináší mu duševní rovnováhu a zvyšuje sebevědomí. Dítě vidí, že něco umí a cítí vlastní spokojenost.

Pedagogové ZUŠ se proto snaží u dětí již od věku 5 let:

 • rozvíjet a pěstovat vrozenou tvořivost
 • podporovat a kultivovat dětský spontánní výtvarný projev
 • nabídnout k osvojení různé prostředky a techniky výtvarné řeči
 • vést děti k získávání správných řemeslných návyků, k úctě k práci a dílu druhých
 • učit „umění dívat se“ - vidět krásu a podněty kolem sebe a čerpat z nich inspiraci pro vlastní tvorbu

výtvarný obor působí dnes na většině základních i středních škol. I přes tuto konkurenci je o výtvarný obor naší školy stále velký zájem. Důvod je jednoznačný: na rozdíl od zmíněných zájmových kroužků nabízíme dlouhodobou pedagogickou práci s dětmi (mnohé navštěvují naši školu kontinuálně deset i více let). Učitel může dlouhodobě působit na žáka, lépe poznávat a rozkrývat jeho osobnost, pomáhat mu nalézat svoji jedinečnost a nabízet cesty, jak dál rozvíjet vlastní originalitu. Žák má čas získat si důvěru k učiteli, což je základní podmínka otevřenosti ke spokojené spolupráci a k učení.

Kromě vlastní výtvarné činnosti žáci také navštěvují výstavy a účastní se akcí v plenéru. V rámci výuky jsou realizovány krátkodobé či dlouhodobé tematické projekty, na kterých se podílejí všichni učitelé i žáci výtvarného oboru; podporována je i spolupráce s ostatními obory (hudební, literárně-dramatický, taneční).

Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní své žáky v případě hlubšího zájmu o obor připravit k přijímacím zkouškám a ke studiu střední či vysoké výtvarné školy.

Členění výtvarného oboru a vyučované předměty

Výuka na výtvarném oboru je kolektivní (9 – 15 žáků ve skupině), probíhá jednou týdně, studium je rozděleno do dvou stupňů. Prvnímu stupni předchází dvouletá výtvarná přípravka. Studium na I. a II. stupni pak umožňuje vzdělávání ve dvou studijních zaměřeních (zvolené zaměření lze během studia změnit):

 • VÝTVARNÁ TVORBA
 • POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVKA od 5 do 7 let věku

vyučovaný předmět: přípravná výtvarná výchova
počet ročníků: 2
délka vyučovací lekce: 1 hod 30 min

Žáci se zde učí prostřednictvím spontánního tvoření reagovat na vlastní prožitky i okolní svět, experimentováním s různými materiály a nástroji se seznamují s jejich pestrostí, vlastnostmi a možnostmi využití.


VÝTVARNÁ TVORBA

vyučované předměty:

 • kresba
 • malba
 • dekorativní tvorba
 • prostorová tvorba
 • výtvarná kultura

I. STUPEŇ od 7 let věku

počet ročníků: 7
délka vyučovací lekce: 2 hod 15 min

Studium je určeno zájemcům, kteří se chtějí prostřednictvím výtvarné činnosti naučit ovládat základní techniky, materiály a žánry v různých oblastech výtvarné tvorby. Jednotlivé předměty na sebe v činnostech navazují a navzájem prolínají.

II. STUPEŇ od 14 let věku

počet ročníků: 4
délka vyučovací lekce: 2 hod 15 min

Studium navazuje na I. stupeň a vede ke zdokonalování dovedností a prohlubování zájmu a znalostí žáků.

 

Pedagogové Výtvarného oboru - Výtvarné tvorby:

Jaroslav Dvorský

Jan Erben

Pavla Hodasová

Zdislava Holomíčková

Dita Prouzová


POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

vyučované předměty:

 • kresba
 • malba
 • dekorativní tvorba
 • prostorová tvorba
 • výtvarná kultura
 • počítačová grafika
 • animace

I. STUPEŇ

počet ročníků: 7
délka vyučovací lekce: 2 hod 15 min

Studium je určeno žákům z výtvarné přípravky či novým uchazečům od 8 let věku, kteří chtějí výtvarně tvořit pomocí tradičních výtvarných technik a materiálů, ale také pomocí grafických počítačových programů a digitální fotografie. Kromě volné výtvarné tvorby se žáci věnují i tvorbě v oblasti užité a propagační grafiky.

II. STUPEŇ od 14 let věku

počet ročníků: 4
délka vyučovací lekce: 2 hod 15 min

Studium navazuje na I. stupeň a vede ke zdokonalování dovedností a prohlubování zájmu a znalostí žáků v oblasti klasické výtvarné tvorby i počítačové grafiky, digitální fotografie a animace.

 

Pedagogové Výtvarného oboru - Počítačové grafiky:

Julie Gaislerová

Petr Gondek