ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

Taneční obor

motto:
Je mnoho různých povolání,
ale tanec je poslání,
ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.“


Charakteristika tanečního oboru ZUŠ

Tanec je umělecký směr, který rozvíjí celou osobnost. Taneční obor základních uměleckých škol podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem.

ČLENĚNÍ TANEČNÍHO OBORU A VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Taneční přípravka (od 5 let, dvouletá)

Cílem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Během školního roku uskutečňujeme ukázkové hodiny a tematické představení žáků přípravek pro rodiče (z minulých let např. „Cesta kolem světa“, „V trávě“, „Od jara do zimy“, „Cirkus“, „V moři je místa dost“, „Stvoření světa“, „Kouzelná zahrada“, „Výlet“).

I. stupeň (od 7 let)

v 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučuje taneční průprava a taneční praxe.
Taneční průprava podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa, rozvíjí elementární taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění. Učí prostorové orientaci a vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy. V improvizaci pěstuje schopnost pravdivě se vyjadřovat. Využívá vlastních námětů dětí, jednoduchých lidových tanečních her a tanců, pohybových a tanečních her s náčiním a drobných hudebních skladeb pro děti.

Ve 3. - 7. ročníku se vyučují tři taneční techniky – současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika.

Lidový tanec rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební cítění, smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru. Učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance, případně taneční kroky a lidové tance jiných národů. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Aktivním osvojováním tanečního stylu jednotlivých oblastí spolu s poznáváním hudebního materiálu (taneční písně, charakteristické taneční rytmy, doprovodná hudba), učí žáky chápat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury.
taneční obor
Klasická taneční technika (balet) je technika, která upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Součástí klasické taneční techniky je výuka tance na špičkách, která vede k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka.
taneční obor
Současný tanec rozvíjí a prohlubuje hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje osobité tvořivé schopnosti. Žáci se učí uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. Vypracovává vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů. Samozřejmou součástí předmětu současný tanec je taneční improvizace.
taneční obor
Taneční praxe od 1. ročníku organicky navazuje na vyučovací předměty a slouží k zdokonalování a prohlubování tanečních technik a tanečního projevu žáků. V rámci taneční praxe jsou žáci vedeni k prezentaci choreografií pro interní i veřejná vystoupení, soutěže atd. V souladu s postupným rozvojem taneční techniky a tanečního projevu žáků se zařazují pohybové a taneční hry lidové i umělé, drobné taneční skladby inspirované hudbou pro děti, jednoduché lidové tance a stále náročnější taneční skladby.

II. stupeň (od 14 let)

Na druhém stupni se vyučuje současný tanec, klasický tanec a základy dějin tance. Taneční praxe je určena pro všechny žáky II. stupně a navazuje na vyučovací předměty.

Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev v některých z uvedených hlavních vyučovacích předmětů. Kromě toho žáci získávají základní poznatky z dějin tance.

KLASICKÝ TANEC - žáci umí uplatnit složitější vazby prvků a samostatně je využít při autorské tvorbě a zadaných choreografiích.

SOUČASNÝ TANEC - na II. stupni žák využívá specifik technik současného tance např. LIMON, JAZZ, GRAHAM, HORTON, to vše je shrnuto pod pojem CONTEMPORARY DANCE. Žák uplatňuje při tanečním projevu vztah mezi myšlením, pohybem a emocemi a rozvíjí smysl pro výrazovou formu a styl tanečního pohybu současného tance.

Folklorní soubor ZHOR

Folklorní soubor ZHOR začal pracovat ve školním roce 2014-2015. Již v předchozích letech spolupracoval taneční a hudební obor při vytváření úspěšného folklorního pásma „Vynášení smrti“. Tato spolupráce vyústila v založení souboru, jehož dvě složky (taneční a hudební) pracují samostatně, ale scházejí se na společných zkouškách při přípravách představení a vystoupení.

Naším cílem je nejen oživit zájem o lidovou píseň, ale také přiblížit dětem i dospělým lidové tradice a zvyky našich předků. Rádi bychom se zaměřili na lidovou hudbu a tanec Podkrkonoší a Krkonoš, zahrajeme si ale i písničky z jiných regionů Čech a Moravy.

Pro děti je nezanedbatelným přínosem kromě celkového rozvoje hudebnosti také práce v kolektivu, kde se učí odpovědnosti za společný výsledek a navazují nová přátelství.

Taneční složka folklorního souboru je věkově smíšená skupina dívek i chlapců. Pravidelné zkoušky jsou každé úterý od 16.35 do 17.45 hodin.

Naleznete nás také na: http://www.folklorni-soubor-zus-trutnov.estranky.cz
taneční obor
Cílem TO ZUŠ je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent tanečního oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.

Taneční obor se prezentuje v interních i veřejných představeních. Mezi pravidelně se opakující patří: Interní vánoční představení v baletním sále ZUŠ, folklórní pásmo „Vynášení smrti“ ve Společenském centru UFFO, program k Mezinárodnímu dni tance, závěrečné představení v UFFU a představení přípravek V Divadýlku Trdýlku v ZUŠ. Žáci mají možnost zúčastnit se Dance festivalu Trutnov, který pořádají učitelky tanečního oboru.